Privacyverklaring


Bij het verlenen van mijn diensten, verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door: De Plaatjestuin, Claudia Cantineau – Van Kuijk, gevestigd te Terheijden aan de Rassegemstraat 5, 4844 EA., email info@de-plaatjestuin.nl.


Verkrijgen van persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachingstraject, adviesaanvraag of ander soort begeleiding.


Persoonsgegevens

De Plaatjestuin verwerkt  de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden

De Plaatjestuin verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het onderhouden van contact.
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject, en de juiste begeleiding.
 • Het geven van gericht advies.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Beheer van het cliëntenbestand.
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de dienstverlening zoals mondeling of schriftelijk met u is overeengekomen.

Indien u besluit gebruik te maken van mijn diensten, geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken.


Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan derden met uw toestemming indien dit voor de uitvoering van de afgesproken dienstverlening noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe ik uw gegevens beveilig?

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Voor meer informatie over uw rechten verwijs ik naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

De Plaatjestuin

Claudia Cantineau – Van Kuijk

Rassegemstraat 5

4844 EA  Terheijden


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2022